ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Groenbeheer versobert

collage groenbeleid

Het groenbeheer in Maastricht versobert de komende jaren. Deze versobering is een gevolg van het besluit van de gemeenteraad in 2009 en 2011 om een lager kwaliteitsniveau voor plantsoenen en perken vast te leggen. Dit was noodzakelijk vanwege de bezuinigingen. Alleen voor het onderhoud van bomen wordt, voornamelijk om redenen van veiligheid, een hoger kwaliteitsniveau aangehouden.

Wel krijgen burgers, bedrijven, buurten en verenigingen die "meer" willen de mogelijkheid om openbaar groen te adopteren. Deze vorm van zelfbeheer wordt de komende jaren nog meer gestimuleerd. Dat is de kern van het nieuw beleid Openbaar Groen van het college van B en W.

Omvorming

In de praktijk betekent dit onder meer dat een deel van het groen wordt omgevormd. Waar oorspronkelijk onderhoudsintensieve sierheesters en vaste planten stonden, wordt nu gekozen voor gras of planten die minder onderhoud vergen. Ongeveer 10% van alle sierheesters in de stad (9 van de in totaal 90 hectare) komen hiervoor in aanmerking.

Naast omvorming zal er ook vervanging plaatsvinden. Dit betekent dat ongeveer 30 hectare aan oude sierheesters vervangen wordt door nieuwe beplantingen, omdat ze uitgeleefd zijn. Wat betreft het onkruid in de plantsoenen is het door de raad vastgestelde niveau wel al bereikt. Daarom zal de bestrijding ervan niet verder versoberen.

Bomen

Verder is vastgesteld dat de beheerkosten van bomen in de loop der jaren zijn toegenomen. Dit speelt vooral bij straat- en laanbomen. Vanwege de hoge kosten (van met name de ondergrondse groeiplaatsvoorziening) is de gemeente terughoudend met vervanging. Alle stadsbomen worden om de 3-5 jaar gecontroleerd; in geval van risico wordt er gekapt. De herplant (dat is de gemeente verplicht) zal dan vooral plaatsvinden op een plek die minder duur in aanleg en onderhoud is. De nieuwe aanplant van straatbomen zal zo min mogelijk in verhardingen plaatsvinden om de hoge onderhoudskosten in de toekomst te voorkomen.

Mijn Groen Maastricht

Nieuw in Maastricht is de mogelijkheid voor burgers en bedrijven om contracten met de gemeente af te sluiten, in het geval men een hoogwaardiger groen wil hebben dan de gemeente zelf kan onderhouden. De meerkosten - in geld of natura - komen dan voor rekening van de burger. Deze afspraken worden vastgelegd in zogeheten adoptiecontracten. Te denken valt bijvoorbeeld aan rotondes met daarop bedrijfsreclame, zoals dat nu al regelmatig te zien is.

Eveneens zal het enkele jaren geleden ingezet zelfbeheer verder worden geïntensiveerd. Dit betekent dat inwoners - zowel individueel als in collectief verband - worden gestimuleerd om zelf onderhoudstaken uit te voeren. Variërend van onderhoud van buurtgroen of aanleg van buurttuinen door buurtverenigingen, tot het wieden van onkruid voor de eigen woning. Met als tegenprestatie dat (buurt)bewoners meer invloed krijgen op de inrichting en het onderhoudsniveau van de buitenruimte.

Het in zelfbeheer nemen van openbare groenstroken hebben wij verder uitgelicht onder Mijn Groen Maastricht. Daar vindt u alle benodigde informatie om zelf aan de slag te gaan!

Voor nadere informatie betreffende het groenbeheer in Maastricht, kunt u ook de presentatie inzien die gegeven werd tijdens de Stadsronde van 1 november 2016.

collage groenbeleid