ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Eenmalige Verhoging Onderhoudsniveau

collage groenbeleid

De gemeente Maastricht gaat eenmalig het onderhoudsniveau van het groen verhogen. In 2018 wordt het onkruid in beplantingen aangepakt en gaat het kwaliteitsniveau van niveau C (laag) naar B (basis). De gemeenteraad stelde het niveau eerder vast op ‘C’. Op sommige plekken in de stad wordt dat niveau echter niet gehaald.

Kapitaalsvernietiging

Vandaar de eenmalige impuls, legt wethouder André Willems (stadsbeheer) uit. “Als we nu niets doen, dreigt kapitaalsvernietiging en redden we het niet langer met het reguliere l onderhoud. Dan is groot onderhoud nodig en dat gaat fors geld kosten.” De gemeente Maastricht trekt nu 240.000 euro uit voor de inhaalslag in 2018. Het is voor het eerst in lange tijd dat er extra geïnvesteerd wordt in groenonderhoud. Sinds 2009 is er vooral bezuinigd. Willems: “We zien nu de resultaten van die bezuinigingen en een meer extensieve vorm van beheer. Het is straks aan de nieuwe coalitie om te bepalen wat er in de toekomst gebeurt met groenonderhoud.”

Enquête

Dat een inhaalslag op het gebied van onkruidbestrijding nodig is, bleek ook uit een enquête over het beheer van het openbaar groen. Veel inwoners gaven in de enquête aan ontevreden te zijn over het onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen. Tweederde van de respondenten gaf aan van mening te zijn dat het onderhoud is verslechterd de laatste jaren. De enquête vormt het startpunt voor een actualisatie van de Leidraad Groen, waarin wordt uitgewerkt hoe Maastricht in de toekomst omgaat met het beheer van openbaar groen. Naast die enquête zijn inwoners in een tweede enquête ook gevraagd naar hun waardering en hun gebruik van het aanwezige groen in de stad. Die resultaten dienen als bouwsteen voor een nieuw Groenstructuurplan, waarin de lange termijn ambities op het gebied van groen, natuur en landschap, klimaatadaptatie en ecologie worden opgenomen. Beide documenten worden in nauwe samenhang ontwikkeld en worden in 2018 voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad.

Voor meer informatie zie:
Raadsinformatiebrief Groenstructuurplan en Leidraad Groen

collage groenbeleid