ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Grensmaas/rivierpark Maasvallei

Het project Grensmaas aan de noordkant van Maastricht heeft 3 doelen: rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding van de maasoevers. Na de werkzaamheden ontstaat een aaneengesloten gebied van 1000 hectare natuur dat samen met het Rivierpark Maasvallei aan Belgische zijde een geheel gaat vormen. De Grensmaas is de komende jaren een groot project aan de oevers van de Maas, van Maastricht tot Roosteren. Binnen de gemeentegrenzen van Maastricht behoren Itteren, Borgharen en Boschpoort tot de gebieden van de Grensmaas.

Het Grensmaasproject heeft drie doelstellingen:

  • Het risico op overstromingen aanzienlijk verminderen door het Maasbed te verbreden en meer ruimte te geven aan het ommeland.
  • De ontwikkeling van duizend hectare nieuwe natuur.
  • De winning van 54 miljoen ton grind.

Dit alles gebeurt zo natuurlijk mogelijk. De Maas wordt verbreed en verdiept. Het grind wordt afgegraven en vervolgens kan ook de natuur zich ontwikkelen. Daarbij krijgt het landschappelijk-culturele aspect eveneens aandacht. Door het aanbrengen van verschillende voorzieningen wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt voor toerisme en recreatie.

Consortium

Uitvoering van het Grensmaasproject gebeurt door het Consortium Grensmaas. De gemeente Maastricht was de afgelopen jaren nauw bij dit grote project betrokken, onder meer bij de opstelling van het bestemmingsplan. Via een klankbordgroep voert het consortium overleg met vertegenwoordigers van de betrokken buurten/dorpen. Ook de gemeente Maastricht is in deze klankbordgroep vertegenwoordigd.