ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Bomen

collage groenbeleid

In Maastricht staan ruim 33.000 bomen. Deze bomen worden jaarlijks gecontroleerd op ziekte en/of verminderde vitaliteit en waar nodig onderhouden. Dit gaat dan om snoeien, bemesten, of rooien en vervangen van de boom.

Om het bomenbestand op peil en gezond te houden wordt jaarlijks een gedeelte vervangen. Reden hiervoor kunnen zijn: ziekten, ouderdom, plagen en slechte groeiomstandigheden. Volgens het gemeentelijk bomenbeleid wordt bij de vervanging zoveel mogelijk gestreefd naar een verbetering van de groeiomstandigheden en de juiste boom op de juiste plaats. De gemeente start in de tweede helft van oktober met de planmatige vervanging van straatbomen. Dat gebeurt op verschillende locaties; de aanplant van nieuwe bomen voert Stadsbeheer deze winter uit.

Aantal

Ten opzichte van andere gemeentes heeft Maastricht weinig bomen (zie figuur 6.4) en het bomenbestand is relatief oud. Om precies te zijn heeft de gemeente Maastricht 33.576 bomen in beheer. Per 100 inwoners heeft Maastricht nog geen 30 bomen in het openbaar gebied; dat is aanzienlijk minder dan het Nederlandse gemiddelde van bijna 52 bomen per 100 inwoners, (gemeten zowel binnen als buiten de bebouwde kom). Bijzonder is ook dat bijna 1 op de 3 bomen in Maastricht een volwassen stadium heeft bereikt. Dit vraagt om een relatief intensief snoeiregime. In totaal hebben 4.000 bomen een verhoogde zorgplicht. In de beleidsnota bomen wordt het beleid van de gemeente uitgebreider nader beschreven.

Ziekte en aantasting

Bomen horen van nature thuis in het bos. Vanwege de stressvolle situatie in het stedelijk milieu zijn ze sneller bevattelijk voor plagen en kunnen ziek worden. Door bijvoorbeeld de kastanjebloeder ziekte zijn onlangs nog 400 bomen vervangen. De takkensterfte onder essen en de masariaziekte in de platanen zijn voorbeelden hiervan. Iepen worden langzaam aan weer teruggeplaatst. De processierups en teken die in bomen voor kunnen komen, tasten bomen zelf niet aan, maar kunnen wel een bedreiging zijn voor de gezondheid van mensen. In het kader van de zorgplicht moet de gemeente ook hier actie op ondernemen.

Kappen van particuliere bomen

Voor het kappen van bomen heeft u een kap/omgevingsvergunning nodig, als de stamdiameter op borsthoogte meer is dan 30 cm. Voor het kappen van alle bomen (en zelfs heesters) geldt dat u rekening moet houden met de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Deze wet is per 1 januari 2017 in werking getreden. De Wet natuurbescherming verbiedt onder meer dat bomen met nesten met broedende vogels worden verstoord. Bomen met jaarrond beschermde vogelnesten, zoals die van de boomvalk en met vleermuisverblijfplaatsen mogen niet worden gekapt.

Maastricht heeft opvallend weinig bomen ten opzicht van andere gemeenten; 29 bomen per 100 inwoners ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 52. Er wordt dan ook zuinig mee omgesprongen en de gemeente voert een sterk behoudend kapbeleid.

collage groenbeleid

collage groenbeleid