ontwerp & realisatie >> edening

mijn groen maastricht

Wabo omgevingsvergunning aanvraagtraject

Voor het uitvoeren van veel activiteiten heeft u een omgevingsvergunning(*) van de gemeente nodig. Voordat deze vergunning verleend kan worden, moet er onderzocht worden of de Wet natuurbescherming (Wnb) overtreden zal worden bij de activiteit. Dit is het geval als beschermde natuur negatief beïnvloed wordt. Onder beschermde natuur vallen alle planten- en diersoorten die volgens de Wnb beschermd zijn, net als alle Natura 2000-gebieden. Het effect moet onderzocht worden door een ecologisch deskundige(*). Als u met uw activiteit beschermde soorten negatief beïnvloedt, heeft u een ontheffing Wnb(*) van de provincie nodig. Als een Natura 2000-gebied nadelig beïnvloed wordt, heeft u hiervoor een vergunning Natura 2000(*) nodig. In de ontheffing Wnb of vergunning Natura 2000 kunnen verplichtende voorwaarden gesteld worden, zoals de uitvoerperiode, manier van uitvoeren of mitigerende maatregelen(*).

Naast onderzoek naar het overtreden van de Wnb, onderzoekt de gemeente ook of de activiteit toegestaan is binnen de overige onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt alles over bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Pas wanneer dit alles onderzocht is, kan uw omgevingsvergunning verleend worden.

U kunt uw omgevingsvergunning bij de gemeente op 2 manieren aanvragen:

Aanvraagtraject, manier 1

U kunt eerst zelf onderzoek laten doen naar de kans dat uw activiteit de Wnb overtreedt. Als de wet overtreden wordt, kunt u vervolgens zelf de ontheffing Wnb of vergunning Natura 2000 aanvragen bij de provincie en daarna uw omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.
Gedetailleerder te zien in schema aanvraagtraject manier 1

Wanneer u zelf uw ontheffing Wnb of vergunning Natura 2000 aanvraagt bij de provincie, heeft de gemeente geen rol als tussenpersoon en bent u ook niet gebonden aan de vaste termijnen die de gemeente daarmee hanteert. Daarom kan dit traject sneller verlopen dan manier 2.

Aanvraagtraject, manier 2

U kunt ook eerst bij de gemeente uw omgevingsvergunning aanvragen, de gemeente u zal dan verzoeken de kans te laten bepalen dat de Wnb overtreden wordt, waarna de gemeente indien nodig uit uw naam een ontheffing Wnb of vergunning Natura 2000 aanvraagt bij de provincie. Dit wordt dan verleend in de vorm van een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb), die de gemeente vervolgens opneemt in de omgevingsvergunning. Zodra de Vvgb toegekend is, rond de gemeente de aanvraag van uw omgevingsvergunning verder af.
Gedetailleerder te zien in schema aanvraagtraject manier 2

Wanneer de gemeente in het lopende traject van een vergunningsaanvraag namens u een Vvgb bij de provincie aanvraagt, is de afhandeling hiervan gebonden aan vaste termijnen van de gemeente. Het is daarom mogelijk dat dit traject langzamer verloopt dan op manier 1.

Let op: het is mogelijk dat uw aanvraag van de omgevingsvergunning of de ontheffing Wnb afgewezen wordt. Het is in dat geval niet toegestaan uw activiteit uit te voeren. Om te bepalen wat voor uw situatie handig is, kunt u ook al voor de vergunningsaanvraag contact opnemen met de gemeente. Als u dan een initiatiefplan inlevert waarin u grof omschrijft wat u van plan bent, kan de gemeente helpen om een passend traject uit te stippelen. De kosten die dit bij de gemeente met zich mee brengt, kunnen later verrekend worden met de kosten van uw omgevingsvergunning aanvraag.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan

Een aanvraag dient u in via het Omgevingsloket Online. Er zijn ook activiteiten waarvan een melding gedaan moet worden, in plaats van een vergunningsaanvraag. En er zijn enkele vergunningsvrije activiteiten. Welke vergunning of melding nodig is voor uw activiteit, kunt u hier vinden.

Let op: ook als uw activiteit alleen meldingsplichtig of zelfs vergunningsvrij is, is het niet toegestaan de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming te overtreden zonder dat u hier een ontheffing Wnb van de provincie voor heeft. U bent er zelf verantwoordelijk voor u hier goed over te informeren en deze ontheffing bij de provincie aan te vragen.

Welke informatie moet er in een omgevingsvergunning aanvraag staan

  • Persoonlijke gegevens
  • Precieze locatie van de voorgenomen activiteit
  • Periode waarin de activiteit plaats zal vinden
  • Precieze omschrijving van de voorgenomen activiteit
  • Of er beschermde natuur wordt beïnvloed door uw activiteit (denk hierbij ook aan vogels of vleermuizen die onder dakpannen nestelen, of vleermuizen onder losse boomschors, etc.)

Hoe vraagt u een ontheffing Wnb of vergunning Natura 2000 aan

Een ontheffing Wnb of vergunning Natura 2000 kunt u zelf aanvragen bij de provincie. Als u al een traject van een omgevingsaanvraag bij de gemeente bent gestart, kan de gemeente deze ontheffing namens u aanvragen, in de vorm van een Vvgb.

Welke informatie moet er in een ontheffing Wnb aanvraag staan

  • Persoonlijke gegevens
  • Precieze locatie van de voorgenomen activiteit
  • Periode waarin de activiteit plaats zal vinden
  • Precieze omschrijving van de voorgenomen activiteit
  • Informatie over het verwachtte effect van de activiteit op beschermde natuur, naar aanleiding van onderzoek door een ecologisch deskundige(*)

Voorbeeldsituaties Wabo

Hieronder is voor enkele situaties van een omgevingsvergunning uitgewerkt welke effecten deze activiteiten kunnen hebben en welke aandachtspunten hierbij zijn.

Kappen

U wilt één of meerdere bomen kappen.
Hierbij moet u er rekening mee houden dat veel bomen niet zonder kapvergunning gekapt mogen worden. Veel bomen worden namelijk beschermd door de Wet natuurbescherming en/of de Bomenverordening Maastricht. Welke bomen dit zijn, vindt u hier. Indien u uw boom of bomen niet zonder kapvergunning mag kappen, dient u deze vergunning bij de gemeente aan te vragen op een van de twee manieren zoals beschreven is bij het Wabo omgevingsvergunning aanvraagtraject. Het kappen van een boom kan beschermde planten- en diersoorten beïnvloeden die beschermd zijn volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). Zo kan de nest- of rustplaats van soorten zoals vogels en vleermuizen hiermee verdwijnen. Ook kan het de oriëntatie van vleermuizen naar hun jachtgebied verstoren. Als dit het geval is, dient u hier van de provincie toestemming voor te hebben in de vorm van een ontheffing Wnb of Vvgb(*). Let op, deze ontheffing is ook noodzakelijk als u uw boom wel vergunningsvrij mag kappen.

(Ver)bouwen

U wilt bouwen of een bestaand pand verbouwen.
Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig, die u aanvraagt bij de gemeente, zoals beschreven is in het Wabo omgevingsvergunning aanvraagtraject. Als er bij de (ver)bouw ook bomen gekapt worden, moet u dit in de aanvraag aangeven. In dat geval zal voor uw omgevingsvergunning namelijk zowel de kap als de bouwplannen beoordeeld worden. Het (ver)bouwen van een pand kan effect hebben op planten- en diersoorten die beschermd zijn volgens de Wnb en op die locatie voorkomen. Dit kunnen soorten zijn die leven op de grond waar gebouwd wordt, of in muren of daken die verbouwd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vogels en vleermuizen. Als dit het geval is, dient u hier van de provincie toestemming voor te hebben in de vorm van een ontheffing Wnb of Vvgb(*). Ook bestaat er een kans dat het bouwen of verbouwen een negatief effect heeft op een beschermd Natura 2000-gebied, wanneer het pand gelegen is in dit gebied. Het effect op het gebied zal dan eerst onderzocht moeten worden. Als de bouw of verbouw hier effect op heeft, dient u hier een vergunning Natura 2000(*) voor aan te vragen bij de provincie.

Slopen

U wilt een gebouw slopen.
Hierbij moet u er rekening mee houden dat rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten niet zomaar gesloopt mogen worden. Hiervoor moet u een sloopvergunning aanvragen bij de gemeente. Deze kunt u aanvragen zoals beschreven is bij het Wabo omgevingsvergunning aanvraagtraject. Indien het gebouw dat u wilt slopen geen monument of beschermd stadsgezicht is, hoeft u alleen een sloopmelding te doen bij de gemeente. Wel moet u rekening houden met de verboden van de Wnb. Het is namelijk ook bij vergunningsvrij slopen niet toegestaan beschermde planten- of diersoorten negatief te beïnvloeden. Het slopen van een gebouw kan effect hebben op beschermde planten- en diersoorten die op die locatie voorkomen. Deze soorten zouden in of rond het gebouw kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan vogels en vleermuizen die in het dak of in kieren een nest of rustplaats hebben. Of denk aan dieren die in de kelder kunnen verblijven zoals steenmarters en vleermuizen. Door de sloop verdwijnen deze verblijfplaatsen. Ook kunnen er soorten beschadigd of gedood worden. Als dit het geval is, dient u hier van de provincie toestemming voor te hebben in de vorm van een ontheffing Wnb of Vvgb(*).

Evenementen

U wilt een evenement organiseren.
Hiervoor heeft u een evenementenvergunning nodig of moet u een melding doen. Dit kan via de website van de gemeente. Bij het houden van evenementen moet u rekening houden met de Wet natuurbescherming. Het is namelijk niet toegestaan beschermde soorten of Natura 2000-gebieden negatief te beïnvloeden. Een evenement kan effect hebben op beschermde diersoorten die op of rondom de locatie leven. Bij evenementen zijn vaak grote aantallen mensen aanwezig. Dit kan beschermde soorten verstoren of verjagen. Ook harde geluiden en fel licht in de avond of nacht kunnen hiertoe bijdragen. De meeste soorten zijn vooral in het voortplantingsseizoen gevoelig voor deze verstoringen. Het kan er zelfs toe leiden dat soorten zich daardoor dat jaar niet voortplanten. Als er verstoring op zal treden, dient u hier van de provincie toestemming voor te hebben in de vorm van een ontheffing Wnb of Vvgb(*). Ook bestaat er een kans dat een evenement een negatief effect heeft op een beschermd Natura 2000-gebied, wanneer het plaatsvindt in of vlakbij dit gebied. Het effect op het gebied zal dan eerst onderzocht moeten worden. Als de bouw of verbouw hier effect op heeft, dient u hier een vergunning Natura 2000(*) voor aan te vragen bij de provincie.

Welke diersoorten er beschermd zijn, vindt u hier. Onder Veelvoorkomende diersoorten is uitgebreidere informatie te vinden over beschermde soorten die veel in en rond Maastricht voorkomen.

(*) klik hier voor uitleg in de begrippenlijst