ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

CNME

Jekerdalpark, Weide Campagne, Regenwaterijver Amby en Hoge Fronten zijn een paar voorbeelden van natuurgebieden midden in de stad. CNME Maastricht en gemeente Maastricht trekken samen op om deze gebieden op een ecologische wijze te beheren voor mens en natuur. In totaal gaat het om 100 ha. stadsnatuur verspreid over ca. 20 gebieden. De gebieden zijn heel variërend van aard. En daarmee dragen ze sterk bij aan de biodiversiteit van onze stad. Ook fungeren ze als groene corridors en stepping stones naar het buitengebied. Bijzonder is ook dat een groot deel van het beheer uitgevoerd wordt door schapenbegrazing. Inmiddels is de schaapskudde een vertrouwd beeld in de bermen van o.a. Heugem, de Heeg en Sint Pieter. Ook de gemeentelijke stadsmuren worden ecologisch beheerd. De doelstelling is tweeledig, behoud van cultuur- én natuurhistorie. De Maastrichtse vestingmuren staan namelijk bekend om hun bijzondere muurplanten.

Jaarlijks wordt in een deel van de gebieden de flora gemonitord. Hierdoor weten we welke bijzonderheden voorkomen in de gebieden en wordt het beheer erop afgestemd. Zo werken we samen aan behoud en verdere ontwikkeling van de natuurwaarden van Maastricht, zoals Muurhagedis, Muurbloem, Echt duizendguldenkruid en Klaverblauwtje. CNME Maastricht voert het beheer uit met vele verschillende partners, zoals vrijwilligers, stagiaires, bedrijven, scholen en buurtorganisaties. Alle gebieden zijn goed toegankelijk voor de dagelijkse bezoekers om te wandelen, recreëren en inspiratie op te doen. Daarnaast coördineert CNME allerhande activiteiten in de stadsnatuurgebieden, samen met andere partners. Want bekend maakt bemind. Er vinden activiteiten plaats als natuurwerkdagen, sportactiviteiten, schoollessen en buurtactiviteiten. Natuurtuinen Jekerdal inspiratie voor duurzaam handelen.

De Natuurtuinen Jekerdal bieden inspiratie en ideeën voor burgers om zelf natuur- en milieuvriendelijk aan de slag te gaan in de eigen omgeving, zoals hun tuin. Zo zijn er voorbeelden van duurzaam bouwen, van natuurlijk tuinieren, ecologisch moestuinieren en natuurspeelplaatsen. Op de natuurtuinen werken vele vrijwilligers mee aan een groen Maastricht, door bijvoorbeeld het organiseren van kinderactiviteiten en het ontwikkelen van voorbeeldelementen. IVN Maastricht biedt vanuit de Natuurtuinen een breed scala aan cursussen en activiteiten aan, waaronder ook een cursus ‘Natuurlijk tuinieren’. Daarnaast zijn er nog vele andere partners actief vanuit de Natuurtuinen Jekerdal waarmee samengewerkt wordt aan een groen Maastricht.

Natuurspeelplaatsen in Maastricht brengen kinderen in beweging

In Maastricht werkt CNME samen met andere partijen aan het creëren van draagvlak voor speelnatuur in al zijn facetten. In een stedelijke omgeving bieden natuurspeelplaatsen een plek aan kinderen om vrij te spelen. In Maastricht zijn al ca. 13 natuurspeelplaatsen gerealiseerd bij scholen. Een voorbeeld van een natuurspeelplaats op scholen is OBS DE Perroen in de Heeg. Onder begeleiding van het CNME zijn daar zijn samen met kinderen, leerkrachten en ouders in de loop der jaren 2 natuurspeelpleinen ontworpen en aangelegd. Kinderen hebben op de natuurspeelpleinen ruimte en een grote mate van vrijheid om te exploreren en te experimenteren. Dit komt weer ten goede aan de lichamelijk en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Het beheer wordt zoveel als mogelijk verzorgd door leerkrachten en ouders met ondersteuning van CNME.

Ook is al een aantal natuurspeelplaatsen gerealiseerd in de publieke ruimte, zoals groene wig Malberg en natuurspeelplaats Nazareth. De groene wig Malberg is een ontmoetingsplek voor jong en oud. De plek is door de gemeente Maastricht, CNME Maastricht en regio, Stichting Trajekt en de scholen in Malberg samen ontworpen en ingericht. Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen. Er bevindt zich een trapveldje, levende wilgenhutten, klimbomen en er kan gespeeld worden met alles wat de natuur biedt. Een paar keer per jaar worden met diverse partners activiteiten georganiseerd voor de schooljeugd. Het beheer van de Groene Wig bestaat uit 3 keer maaien. Het maaien gebeurt gefaseerd, zodat er voor dieren altijd schuilplaatsen zijn en dat er ook spreiding is in bloei van bloemen. CNME Maastricht en regio begeleidt het proces van ontwerp, aanleg en beheer van natuurspeelplaatsen op scholen en in het openbaar groen en voert het ook uit.

Burgerparticipatie natuur, samen zorg dragen voor je omgeving

In Maastricht vinden veel initiatieven plaats op het gebied van burgerparticipatie in het groen. Tal van burgers leveren een bijdrage aan het onderhoud, beheer en inrichting van natuurterreinen en tuinen samen met onder andere CNME, IVN Maastricht, IKL, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap en buurtorganisaties. Dit varieert van deelname aan natuurwerkdagen, gezamenlijk onderhoud van een buurttuin, afval ruimen, vrijwillig toezicht, monitoring. CNME biedt ook begeleiding en advies bij inrichting- en ontwerpvraagstukken van natuurterreinen en tuinen vanuit burgers en samenleving.

Voorbeeld burgerparticipatie Natuurwerkgroep IVN Maastricht: IVN Maastricht onderhoudt iedere tweede zaterdag in de maand diverse boomgaarden met wijkbewoners, eigenaren en bewoners van Maasveld. Steek de handen uit de mouwen en werk mee (zie IVN afdeling Maastricht). In Amby doen we dit al 18 jaar in de 'Bloesemwei van Amby', een boomgaard, samen met buurtbewoners. Het is een relict van de huisweiden rondom dorpen. Bij de bouw van de nieuwbouwwijk is een deel behouden gebleven. De boomgaard is belangrijk als stapsteen voor o.a. wezel, grote bonte specht en bijen die zorgen dat er ook appels, peren en kersen aan de bomen komen. In december 2012 worden rondom Ambyerveld boomgaarden geplant door de schoolkinderen, zodat de boomgaarden in Amby weer helemaal terug zijn.

Contact

CNME
Capucijnenstraat 21-c19
6211 RN Maastricht

043 - 321 99 41

www.cnme.nl
facebook cnme facebook

Openingstijden

maandag 09:00 - 17:00
dinsdag 09:00 - 17:00
woensdag 09:00 - 17:00
donderdag 09:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 17:00
zaterdag gesloten
zondag gesloten